Sefer Shmuel w/ Rav Blau Chapter 23: David Fights the Plishtim

 • This chapter contrasts David’s behavior with that of Shaul. Note what David is busy with in the opening pesukim despite his fears of Shaul.  What is Shaul focused on until pesukim 27-28?
 • Pesukim 17-18: This is the third brit made between David and Yehonatan (the first two are in 18:3 and 20:16).  What element does the covenant in our chapter add to the previous two?
 • According to Abravanel, how does David succeed at avoiding capture?

אברבנאל שמואל א פרק כג  והיה דוד יודע בכל פעם ופעם שהיה יוצא שאול לבקש את נפשו לפי שהיו עבדי שאול אוהבים אותו ומגלים את אזנו בסתר

Sefer Shmuel w/ Rav Blau Chapter 22: Nov Ir Hakohanim

 • Pasuk 4: Why does David view Moav as a place to find refuge? Is it because of his family lineage (he is a descendent of Ruth) or due to the principle of “the enemy of my enemy is my friend”?
 • What happened that caused Shaul to start seeing rebellious enemies everywhere? (see pasuk 8)
 • Pasuk 19:  This verse describes who was killed in Nov.  What does the language remind you of?  (See 15:3). Chazal noticed the parallel.

תלמוד בבלי יומא דף כב עמוד ב  בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול +שמואל א’ טו+ לך והכית את עמלק, אמר: ומה נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה, כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה! ואם אדם חטא – בהמה מה חטאה? ואם גדולים חטאו – קטנים מה חטאו? יצאה בת קול ואמרה לו +קהלת ז+ אל תהי צדיק הרבה. ובשעה שאמר לו שאול לדואג +שמואל א’ כב+ סב אתה ופגע בכהנים, יצאה בת קול ואמרה לו +קהלת ז+ אל תרשע הרבה.

 • Shaul and Doeg are certainly primarily responsible for the death of the priests but someone else also feels responsible. Who is it?  See pasuk 22.

Sefer Shmuel w/ Rav Blau Chapter 21: David on the Run

 • How could David and his men eat from the showbread if only kohanim are allowed to eat it (Vayikra 24:9)? Radak mentis two potential answers.

רד”ק שמואל א פרק כא פסוק ז  ויתן לו הכהן קדש – לחם קדש כלומר לחמי תודה כי לא היה שם לחם אחר אלא לחם הפנים המוסרי’ מלפני ה’ ואותו אסור לזרי’ לפיכך נתן לו לחמי תודה כי לא היה שם לחם חולין כך פי’ אדוני אבי ז”ל, ורבותינו ז”ל פירשו כי לחם הפנים נתן לו….שנוכל לאכלו כי רעבים אנחנו ומסוכנים אלא אפי’ זה שהושם עתה על השלחן שהוא קדוש בכלי שהשלחן מקדשו ויש בו מעילה אף על פי כן נוכל לאכלו מאחר שאין לך לחם אחר שתתן לנו ואנחנו רעבים ומסוכנים ואמרו שאחזו לדוד חולי הנקרא בולמוס מחמ’ רעב ואין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש אלא ע”א וגלוי עריות ושפיכות דמים.

 • Pasuk 10: Achimelech does not seem enthusiastic about giving David Goliath’s sword.  What accounts for his hesitation?  Can you think of another explanation beyond those of Radak and Malbim?

רד”ק שמואל א פרק כא פסוק י   אין כמוה – והלא אחימלך היה יודע שאין כמוה למה אמר לו אם אותה תקח לך לפי שהיתה באהל מועד לזכרון הנס כמו שפירשתי לא היה ברצון אחימלך להוציאה משם אם היתה שם אחרת אבל כיון שלא היתה שם אחר’ לא היה יכול למנעה מדוד כי הוא לקחה מהפלשתי והוא שם אותה שם באהל מועד ובידו יש לקחתה ולהחזיר’ כאשר ירצה:

מלבי”ם שמואל א פרק כא פסוק י   חרב גלית. פי’ מהרי”א כי אנשי החיל ימנעו מקחת חרב שנהרג בו בעליו, כי סימן רע לבעליו, וז”ש אם אותה תקח לך קח כי אין אחרת. ודוד השיב אין כמוה, כי אצלו שהוא נצח בה תורה על סימן טוב:

 • David pretends to be insane and escapes the Plishtim. When do we refer to this incident during Shabbat davening? (See Tehilim chapter 34)

Sefer Shmuel w/ Rav Blau Chapter 20: David’s Covenant with Yehonatan

 • Pasuk 2: How could Yehonatan claim that Shaul is not a danger to David after his father’s murderous attempts in the previous chapter?

רלב”ג שמואל א פרק כ פסוק ב יתכן שכבר חשב יהונתן שמה שהיה שאול רודף דוד להרגו לא יהיה כי אם בסבת הרוח הרעה שהיתה מבעתת אותו אך בהיות שאול בדעתו השלם לא היתה כונתו להרע לדוד כי כבר נשבע לו באלהים כאמרו חי ה’ אם יומת:

 • Pasuk 15: Yehonatan asks David to promise that he will have mercy on Yehonatan’s family. Why does he do this? Is this perhaps a prophecy or accurate premonition?   See Shmuel Bet Chapter 9.
 • Pasuk 25: Why does Yehonatan not sit next to his father?

רד”ק שמואל א פרק כ פסוק כה ומה שאמר ויקם יהונתן פירושו אחר שישב מצד אביו קם והושיב אבנר מצד אביו כי לא רצה להיות סמוך לאביו שאם יקצוף עליו על דבר דוד לא יהיה סמוך לו להכותו:

 • Pasuk 26: Shaul says that David may have missed the first feast because he was impure. Is this an implied criticism of David?

מלבי”ם שמואל א פרק כ פסוק כו  ולא דבר שאול מאומה. כי אמר בלבו מקרה הוא, ר”ל שראה קרי, עי”כ בלתי טהור הוא, והם אכלו חוליהם בטהרה. והוסיף כי לא טהור, ובשנאתו את דוד אמר, זה בא מסבת שהוא לא טהור ומהרהר ביום ובא לידי טומאה בלילה, כן פי’ מהרי”א:

 • Pasuk 30: Shaul says that Yehonatan’s choice shames both Yehonatan and Yehonatan’s mother.  Why does it shame his mother?

רלב”ג שמואל א פרק כ פסוק ל  בן נעות המרדות – ר”ל מעוותת המוסר כאילו יאמר שלא הוכיחתו אמו בקטנותו ולזה לא קבל מוסר כראוי ויהיה הרצון במרדות מוסר

רד”ק שמואל א פרק כ פסוק ל  לבשתך ולבשת ערות אמך – עתה יאמרו השומעים שאתה אוהב אדם שאני שונא כי אינך בני ויהיה זה בשתך ובוש’ ערות אמך שיאמרו שזנתה:

מלבי”ם שמואל א פרק כ פסוק ל   זכר נא כי הוא לבשתך ולבשת ערות אמך, שתוסר המלוכה מזרעה אל איש נכרי:

 • Pasuk 41: If Yehonatan was going to talk to David in person, why does he need to send a coded signal with the arrows?  Radak makes one suggestion below.  Bazak explains that Yehonatan felt conflicted between his father and his friend and was unsure about whether or not he should talk to David in person.

רד”ק שמואל א פרק כ פסוק לו                                                                                              ועשה זה כדי שיוכל לומר החצי ממך והלאה כי שמא יבא אדם בין כך ולא יוכל להתחבר עם דוד וישמע דוד הסימן וכאשר ראה כי לא בא אדם שם אמר לנער שימהר ויבא העיר כדי שיוכל להתחבר עם דוד ולדבר עמו פנים בפנים:

Sefer Smuel w/ Rav Blau Chapter 19: Shaul Attempts to Kill David

 • Pasuk 3: Why does Yehonatan arrange for his conversation with David to take place in the field where David is located?
 • Pasuk 6: Why does Shaul swear that he will not harm David and later try to murder him? Abravanel offers two possibilities.

אברבנאל שמואל א פרק יט והנה שבועת שאול יראה שהיתה לאחת משתי סבות אם שנתחרט מכוונתו הרעה וראה דברי יונתן טובים ונכוחים ולכן עשה שבועה שלא יצוה עוד להרגו אבל הכוונה הטובה ההיא לא התמדה עמו כי מיד חזר למשטמתו  ואם שעשאה כדי שיהונתן לא ידע כוונתו ויגידה לדוד לשיברח מלפניו ובזה לא יוכל עוד להכותו ולכן עוד הונהו בדברים כדי שיגידם לדוד ויבטח לבו בהם ולא יברח

 • Pasuk 23: Does Shaul have authentic prophecy in this chapter?

אברבנאל שמואל א פרק יט והבן שלא אמר בזה רוח אלהים רעה שזה יורה שלא חל עליו השפע הנבואי

Sefer Shmuel w/ Rav Blau Chapter 18: Shaul’s Animosity for David

Despite Shaul’s enmity towards David, two of his children loved David (pesukim 1, 20). What might be the symbolic import of Yehonatan giving his clothing and arms to David?

אברבנאל שמואל א פרק יח   ולאות ולמופת אהבתו פשט יונתן את מעילו ומדיו ונתנם לדוד וזה היה סימן שדוד יהיה בן המלך ויורש מלכותו אחריו במקום יהונתן

 • Pasuk 10: Does the term מתנבא always refer to real prophecy? Yirmiyahu 29:26 and Melakhim I 18:29 may provide clues.
 • Why is Shaul afraid of David? (see perek 15 pasuk 28)
 • Who initiated Merav’s marriage to Adriel?

אברבנאל שמואל א פרק יח  רוצה לומר שהיא בעצמה בלי דעת שאול נתנה ונתקדשה לעדריאל המחולתי לאשה

Sefer Shmuel w/ Rav Blau Chapter 17: David and Goliath

 • Pasuk 8: Goliath challenges the Israelites to pick a champion who will fight him. Does he have anyone specific in mind?

רש”י שמואל א פרק יז פסוק ח  ברו לכם. בררו לכם:  איש. את שאול וירד אלי:

 • Pasuk 28: In the longstanding tradition of older brothers, Eliav criticizes his younger brother David.   He accuses David of abandoning the family sheep and of coming as a curious spectator to witness the war.   Are his criticisms on target?  (see pesukim 17-20)
 • Pesukim 34-37. David’s verbal efforts to convince Shaul to let him fight Goliath appear more long winded than necessary.  Notice the repeated emphasis of his defeating the lion and the bear.  Furthermore, the seemingly superfluous phrase “va’yomar Dovid” in pasuk 37 may indicate a second speech after a pause.  Does the second speech (37) add an element missing from the first (34-36) that helps David persuade Shaul?
 • Pasuk 56: How could Shaul ask who David is when David was already his minstrel and arms bearer (perek 16)?

רד”ק שמואל א פרק יז פסוק נה  פירוש אדוני אבי ז”ל…בן מי זה הנער כלומר תדע אם הוא גבור בן גבור

רלב”ג שמואל א פרק יז פסוק נה   וידמה כי המלך לרוב עסקיו ולרוב הבאים לפניו לא יוכל להכיר כל אחד מהם בפרט

מלבי”ם שמואל א פרק יז פסוק נה האלהיים יאמרו כי עת יופיע האור האלהי ויבקע כשחר אורו של איש הרוח אז יתהפך לאיש אחר כי קרן אור פניו והוד והדר לפניו ומצד זה בעת התלבש דוד רוח גבורה וזהר אלהי לא הכירו שאול עתה

Sefer Shmuel w/ Rav Blau Chapter 16: The Anointing of David

Dear All, As we get to the midway point, I want to wish everyone a Chag Sameach.   This project is a good reminder of the power and value of routine and consistency.   A relatively short daily investment of time enables a nice accomplishment over the course of a month.  Those who have not yet started can still take on two perakim a day for the rest of the month and compete the sefer with the rest of us.

Pasuk 2: Shmuel says that he is afraid to go and anoint a new king because Shaul will kill him. Can you think of another reason for his reluctance?

אברבנאל שמואל א פרק טז    הנה מה שאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני היה אצלי התנצלות בלתי אמיתי ששמואל לא היה רוצה למשוח איש בחיי שאול והיה בעיניו רע ומר המעשה שישחית את מעשה ידיו הוא בעצמו ושהוא יסכל את ידיו ולכן כדי להשמט מההליכה התנצל ואמר איך אלך ושמע שאול והרגני

 • Pasuk 7: God does not select Eliav for the kingship and He instructs Shmuel not to look at a candidate’s appearance or height. Could Hashem be referring to someone other than Eliav?   Compare 16:7 with 15:26.
 • What is the relationship between pasuk 13 and pasuk 14?
 • One more thought about the previous chapter. Many wonder why Shaul loses the monarchy for his sin whereas David commits a more grievous sin and keeps the kingship.   One possibility is that David immediately admits his sin (Shmuel Bet 12:13) while Shaul avoids admitting responsibility.  Sefer Haikkarim (4:26) suggests that David’ sin is quite serious but the same sin of any private citizen.  Shaul’s transgression is a failure specific to the monarchy.

Sefeer Shmuel w/ Rav Blau Chapter 15: The War with Amalek

1) The war with Amalek only occurs after Shaul receives a directive from Shmuel. What can we infer from this about the biblical commandment to obliterate Amalek?

גרי”ז על התורה אות קח שאף על פי שמלחמת עמלק הוא אחד מג’ מצות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ אין מחויבין רק בנבואה שילחמו אתם דאם לא כן למה נצטרכו בם לצווי מיוחד

2) The key word constantly reappearing in this chapter is the verb “shema,” to listen. The phrase “shema be’kol Hashem” appears four times. According to Shaul’s account, whose voice does he actually hearken to (pasuk 24)?
3) Pasuk 8: Despite this pasuk’s opening verb, does the verse’s description of the saving of Agag and the best sheep sound like an act of mercy?
4) Compare the five times Shaul evaluates his own behavior in this chapter (pesukim 13, 15, 20-21, 24, and 30). What development or changes do you notice? My short summary appears below.
13: Shaul says he fulfilled the command.
15: He attributes the decision to save the sheep to the people and claims that it was for sacrificial purposes.
20-21: He sticks to the same excuse but also mentions sparing Agag.
24: He finally admits that he sinned but still blames the people.
30: He admits that he sinned and asks Shmuel to accompany him.

5) If Shaul already forfeited his kingship in chapter 13, what did this sin add? Radak provides two answers.

רד”ק שמואל א פרק טו פסוק כח ואף על פי שאמר לו זה בגלגל כשהעלה העולה ממלכתך לא תקום ועתה אמר לו היום אפשר שהחטא ההוא היה נמחל לו על ידי תשובה ומעשים טובים וכיון ששנה בחטא אמר לו היום נקרעה הממלכה ממך ויש לפרש עוד כי בחטא הראשון אמר לו ממלכתך לא תקום כלומר שלא תתקיים לו ולבניו אחריו אבל אפשר כי הוא יאריך ימים במלכותו ועתה אמר לו כי גם הוא לא יאריך ימים בממלכתו

For a brilliant reading of this chapter, see Meir Sternberg’s article in the Hebrew Union College Annual 1983.

Sefer Shmuel w/ Rav Blau Chapter 14: Shaul’s Oath

 • Pesukim 1-2: What is Shaul doing while Yehonatan takes the initiative?  How does Yehonatan’s interaction with the na’ar (pesukim 6-7) differ from the interaction between Shaul and his na’ar in perek 9?
 • What is the nature of the test Yehonatan sets up to determine whether or not to attack? Is he waiting for a divine sign or relying on human logic?  The Kessef Mishna cited below is trying to determine what is included in the biblical prohibition against divination (Vayikra 19:26).

אברבנאל שמואל א פרק יד   והנה הנסיון הזה אין ספק שלא היה מוכרח מפאת עצמו כי אם מפאת ההשגחה האלקית אם תדבק בהם

כסף משנה הלכות עבודה זרה פרק יא הלכה ד  שהנחש שאסרה תורה הוא התולה את מעשיו בסימן שאין נותנת שיהא גורם תועלת לדבר או נזק כגון פתו נפלה לו מידו או צבי הפסיק לו בדרך…אבל הלוקח סימנים בדבר שהסברא מכרעת שהם מורים תועלת הדבר או נזקו אין זה נחש שכל עסקי העולם כך הוא שהרי האומר אם ירדו גשמים לא אצא ואם לאו אצא אין זה נחש אלא מנהגו של עולם ואליעזר ויהונתן בכיוצא בזה תלו מעשיהם

 • Shaul promises to kill anyone who eats on that day. Can you show that this is a bad idea from pesukim 27, 29-30, and 32?
 •  Who else made a vow that ultimately endangers his child (see sefer Shoftim chapter 11)? What is the difference between Shaul’s reaction to discovering his child’s danger and that shofet’s reaction?